Trots op leren

De zorg voor kinderen

Op 't Mulderke vinden wij de volgende begrippen essentieel, als het gaat om de begeleiding van kinderen: kennis, samen, plezier en talent. Als we kijken naar het begrip kennis dan bedoelen we daarmee dat kinderen binnen één groep aan verschillende leerstof werken, waardoor ieder kind zich ontwikkelt naar zijn/haar eigen mogelijkheden.
Door aan te sluiten bij het niveau van het kind proberen we elk kind optimaal te motiveren om zichzelf zo goed mogelijk te ontplooien. Welbevinden en betrokkenheid zijn voor ons krachtige aanwijzingen om te signaleren of het goed gaat met een kind. De mate van plezier waarmee het kind te werk gaat  staat hierbij centraal. Met elkaar zoeken we naar werkvormen en ontwikkelmogelijkheden. Voor ons is veiligheid een belangrijke voorwaarde om talenten te kunnen ontwikkelen.

Uitgangspunten

-ieder kind telt op onze school
We zijn een grote basisschool waar persoonlijke aandacht voor kinderen belangrijk is.

-ontwikkelen doe je naar je eigen mogelijkheden
Kinderen ontwikkelen vanuit hun eigen kracht en inzet binnen de mogelijkheden die
ze hebben. Ieder kind is uniek en heeft andere talenten. Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen en omdat we geen enkel kind uit het oog willen verliezen maken wij gebruik van een uitgebreid leerlingvolgsysteem, waarmee we het ontwikkelingsproces continu volgen. Dit geeft ons een duidelijk beeld en helpt ons om tijdig te achterhalen welke kinderen extra zorg nodig hebben.
De ontwikkelingen van ieder individueel kind worden gemonitord middels vaardigheidscores. Deze scores brengen de ontwikkeling van ieder kind persoonlijk in kaart. Ook maken we analyses op klassenniveau.

-gras groeit niet harder door er aan te trekken, maar door de juiste
omstandigheden te creëren

Kinderen laten zich niet dwingen tot leren. Op ’t Mulderke optimaliseren we de
omstandigheden voor ontwikkeling. Daarnaast hebben we van alle kinderen hoge
verwachtingen die ook met de kinderen worden gedeeld. De omstandigheden betreffen
niet alleen materialen, maar ook de inrichting van het klaslokaal, de
structuur en rust tijdens het leren, de instructie en feedback door de leerkracht en de
gevoelde veiligheid in de klas door duidelijke grenzen en een positief klimaat.

-onderscheid in wie je bent en wat je doet
Kinderen zijn goed zoals ze zijn. Ze verdienen het vertrouwen van volwassenen om
hen heen: dat het goed is en goed komt. Dat wil niet zeggen dat hun gedrag,
hetgeen ze doen, altijd goedkeuring krijgt. Duidelijke grenzen zijn een voorwaarde
voor ontwikkeling. Aansporingen om binnen die grenzen te blijven zijn gericht op
het doen en niet op het zijn.

-school is een oefenplaats
Het aloude cliché ‘van je fouten kun je leren’ hebben wij op deze wijze vertaald.
Vallen en opstaan hoort bij leren. Juist die ervaring vormt een kind en zorgt dat
het zijn eigen ontwikkelkracht leert kennen.

-wat goed is voor één kind kan goed zijn voor meerdere kinderen
We clusteren waar mogelijk de hulp en begeleiding van kinderen die iets extra’s nodig
hebben. Extra begeleiding naast de leerkracht zetten we zo efficiënt mogelijk in.
Die begeleiding wordt dan ook bepaald voor een korte periode en periodiek
geëvalueerd.

-leerkrachten handelen vanuit bewuste professionele afwegingen
Leerkrachten zijn professionals met vakkennis, die bewuste afwegingen maken in
de acties die ze met en voor kinderen doen. We onderbouwen keuzes en
leggen deze vast volgens de afspraken binnen onze school en ons bestuur.
Leerkrachten op ’t Mulderke scholen en bekwamen zich voortdurend in hun vak.

- ouders zijn belangrijke partners in de ontwikkeling van kinderen
Als geen ander kennen ouders hun kind. Informatieuitwisseling is relevant voor de
afstemming op de ontwikkelbehoefte van ieder kind. Kortom: samenwerking met
ouders is cruciaal. We zijn in die samenwerking gelijkwaardig, maar ongelijk in de
rol die we hebben. We nemen graag professionele beslissingen met draagvlak van
ouders waar dat mogelijk is. 
 

Zorgstructuur: De drie fasen van begeleiding.


Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben, binnen de mogelijkheden van onze school. Het ene kind heeft meer extra zorg nodig dan het andere.
In overleg met de leerkracht wordt speciale aandacht en zorg besteed aan kinderen die dat nodig hebben. Ieder kind wordt meerdere malen per jaar besproken tijdens de groepsbesprekingen. Alle leerlingen worden op het eind van het schooljaar doorgesproken met de volgende groepsleerkracht. Dit om de continuïteit te waarborgen en om de opstart en het nieuwe schooljaar soepel te laten verlopen. Samen bekijken zij welke stappen ondernomen moeten worden. Om dit helder in beeld te brengen hebben we drie fases van begeleiding. Deze bepalen de intensiteit en de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een kind.
In Fase I zitten de leerlingen met de reguliere zorg. Extra hulp die een kind nodig heeft vindt in de klas plaats. Alle kinderen worden ondergebracht in een groepsplan. De groepsleerkracht verzorgt zelf de extra instructie, die sommige kinderen voor een bepaald vakgebied nodig hebben. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. 
Kinderen die meer zorg nodig hebben worden in Fase II geplaatst. In enkele gevallen kan er meer hulp nodig zijn, b.v. als een leerling de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan behalen. Dan wordt er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt voor een afgesproken periode. Op verzoek van de leerkracht kan de intern begeleider kinderen op bepaalde onderdelen/vakgebieden nader toetsen, om een duidelijker beeld te de krijgen van de hulp die dat kind nodig heeft. In dit geval worden ouders hierover tevoren geïnformeerd. Soms kan het nodig zijn dat iemand van buiten die school wordt ingeschakeld. U kunt hierbij denken aan Leerkracht en Co, School Maatschappelijk Werk. Indien het nodig is dat een externe instantie onderzoek doet geven de ouders hier vooraf toestemming voor. Dan gaan we fase III in.
Kinderen in fase III kunnen worden besproken middels een Multidisciplinair Overleg, waarbij alle betrokkenen worden vertegenwoordigd, samen met de voorzitter van het samenwerkingsverband 30 .06. Tijdens deze bespreking wordt samen met ouders een weg uitgestippeld om passende zorg te bieden. Vanuit dit zorgoverleg kunnen arrangementen worden geboden, of wordt er meer passend onderwijs geadviseerd. 
  

Informatie over Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de wet ten aanzien van ‘Passend Onderwijs’ van kracht. Met het in werking treden van deze wet wijzigen een aantal zaken als het gaat om begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Indien u voor uw kind vragen heeft over extra ondersteuning en begeleiding kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider op school. Onze school is aangesloten bij de regio 30.06. Meer informatie over de afspraken ten aanzien van ondersteuning en
begeleiding van leerlingen in deze regio kunt u vinden op:
www.samenwerkingsverband3006.nl 

Sociaal emotionele ontwikkeling

Op ’t Mulderke hechten we veel waarde aan een goed pedagogisch klimaat. Op
vele manieren proberen wij dit in de dagelijkse praktijk vorm te geven. De positieve,
open houding van alle leerkrachten naar alle kinderen is daarbij de basis.
Daarnaast hebben we een aantal instrumenten binnen onze school die ons en de
kinderen daarbij ondersteunen. We maken daarbij gebruik van de metaforen uit de
werkwijze van ‘Fides’ die we naar onze eigen school hebben vertaald.

Dit schooljaar gaan we aan de slag met de KIVA methode, een evidence based instrument dat door het Ministerie is goedgekeurd als antipest programma. De leerkrachten worden getraind volgens deze methodiek. Aan de hand van vragenlijsten wordt de kinderen jaarlijks naar hun veiligheidsbeleving gevraagd.

Schoolmaatschappelijk werk en Leerkracht en Co.

Wij vinden het belangrijk dat er voor elk kind, naast een goed leerstofaanbod, ook een goede persoonlijke begeleiding wordt geboden. We benaderen de kinderen persoonlijk en proberen zoveel mogelijk zorg op maat te geven. Voor een tijdige signalering en advisering bij problemen op het gebied van de persoonlijkheidsontwikkeling krijgt de school ondersteuning van schooladviseurs. 

Schoolmaatschappelijk werk

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor uitvoering van de jeugdzorg.
De gemeente Uden werkt hierbij vanuit een vast team van jeugdzorgwerkers. Dit team wordt Basisteam Jeugd en Gezin (BJG) genoemd. Eenmaal per maand is er overleg tussen een vast contactpersoon van BJG en de Ib-ers. Ook kunnen ouders zelf vragen om advies van BJG.
Het BJG bestaat uit jeugdzorgwerkers die veel ervaring hebben met: opvoeden en opgroeien, verstandelijke en lichamelijke beperkingen, psychische problematiek, lichamelijke en emotionele gezondheid, (school)maatschappelijk werk en veiligheid.
De mensen van het basisteam kunnen ondersteuning en begeleiding bieden aan kinderen/jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders. Daarbij kijken zij altijd naar het hele gezin. Als het nodig is wordt er hulp geboden aan meerdere gezinsleden. Dit gaat natuurlijk altijd in overleg met het gezin zelf. Indien er al hulpverleners in het gezin komen, werken we daar mee samen.
Ook zal er met ouders gekeken worden of iemand in de eigen omgeving extra steun/hulp kan geven.
Als hulp door het basisteam niet genoeg is kunnen medewerkers van het basisteam ook doorverwijzen naar specialistische hulp. 
  

Leerkracht en Co.

Daarnaast vindt er eenmaal per maand overleg plaats met een vaste contactpersoon van Leerkracht en Co. Zij adviseert de IB-ers wanneer er een bepaalde hulpvraag is over een leerling. Deze leerling wordt dan anoniem besproken, of, met instemming van ouders, met de gegevens vanuit het dossier.
Het plan van aanpak dat hieruit voortvloeit wordt met ouders en leerkrachten besproken om samen een passende oplossing te vinden om het kind adequaat te helpen.

School Video Interactie Begeleiding


School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is één van de begeleidingsmethodieken die de school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Op onze school wordt het middel voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun onderwijstaak. De methodiek wordt zowel ingezet bij vragen rondom leerlingenzorg, als bij vragen rondom onderwijsvernieuwing. Aan de school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden, die korte video-opnames maakt in de klas en die vervolgens met de leerkracht nabespreekt. Net zoals dat bij andere begeleidingsfunctionarissen het geval is, hanteert de SVIB-er een beroepscode,
waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Zo blijven de videobeelden die in de klas gemaakt worden, onder het beheer van de SVIB-er en worden niet -zonder zijn uitdrukkelijke toestemming en die van de betrokken leerkracht -aan anderen vertoond. Indien de methodiek wordt ingezet bij specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen, dan worden de
ouders/ verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. 

Contact

Basisschool 't Mulderke
Wislaan 219
5406 AC Uden
0413 - 256591
tmulderke@kiemuden.nl

Doorgeven ziekte enz: 

ziekmelding@tmulderke.nl

Routeplanner >

Agenda

Locations:
select
20 oktober -  Einde herfstvakantie
22 oktober -  OR vergadering
31 oktober -  MR
01 november -  Gr. 3 t/m 5 middag vrij!
Jaaragenda >

Foto

DSC_0725 DSC_0723
DSC_0724 DSC_0722
Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links